Saturday, August 18, 2012

HTC sử dụng hệ điều hành Windows Mobile

Phần 2: Tổng quan về HTC sử dụng hệ điều hành Windows Mobile

a. Giới thiệu về hệ điều hành  Windows Mobile

mhtA720(1)mhtA761(1)mhtA784(1)

Các chương trình cài sẵn trên hệ điều hành Windows Mobile

mhtA796(1)

 

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng nổi bật

ActiveSync

mhtA7B8(1)mhtA7DB(1)mhtA7ED(1)mhtA800(1)mhtA832(1)mhtA854(1)

 

File Explorer

mhtA866(1)

 

 

mhtA889(1)mhtA89B(1)

 

Bluetooth Explorer

mhtA8CD(1)mhtA8E0(1)mhtA902(1)mhtA924(1)mhtA937(1)

 

Comm Manager

mhtA959(1)

mhtA97B(1)

Contacts

mhtA98E(1)mhtA9CF(1)

 

Opera Browser

mhtA9E2(1)mhtAA04(1)mhtAA17(1)mhtAA39(1)mhtAA4B(1)mhtAA6E(1)

Internet Explorer

mhtAA90(1)

 

Youtube

mhtAAA2(1)mhtAAC5(1)mhtAAD7(1)mhtAAF9(1)mhtAB1C(1)mhtAB2E(1)

 

Internet Sharing

mhtAB50(1)

 

Messaging

mhtAB73(1)

 

mhtAB85(1)mhtABA7(1)mhtABCA(1)mhtABEC(1)mhtABFE(1)mhtAC21(1)mhtAC43(1)

 

Notes

mhtAC65(1)

 

Sim Manager

mhtAC87(1)

 

Album

mhtACA9(1)mhtACCC(1)mhtACEE(1)mhtAD10(1)mhtAD32(1)

Getting Started

mhtAD54(1)mhtAD77(1)mhtAD99(1)mhtADBB(1)

No comments:

Post a Comment